Zavolajte nám 0915 440 054

Reklamácie

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

  1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto sú spôsobené kupujúcim.
  2. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
  3. V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť tovar s vadou nahradený aj novým tovarom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.
  4. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru.
  6. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

 

Reklamačný formulár

Reklamáciu nám môžete zaslať aj vyplnením nasledovného formulára.

MRKNI TU ↓

PRI KÚPE KOČIKA OD NÁS,
2 ROČNÝ SERVIS PRE VÁS
ZDARMA

Cena: 1 299,00 €

info@babyraptor.sk

+421 915 440  054

Vyhľadávanie