Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

(ďalej len „VOP“)

Spoločnosti:

BB Raptor s.r.o.
Prev.obchod Baby Raptor
Veterná 146/9
900 46 Most pri Bratislave
IČO: 50772091
DIČ: 2120465809
IČ DPH: SK2120465809
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 118121/B

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.
 2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
 3. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).
 4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 6. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúcehoa  VOP.
 7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.
 8. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom tovare.
 9. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 

 1. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Elektronická objednávka tovaru uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 2. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, akceptovaním predpokladaným termínom dodania tovaru kupujúcim a potvrdením o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 3. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.
 4. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 5. V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.
 7. Recenziu na tovar môže zadať len ten zákazník, ktorý uskutočnil nákup a totožnosť hodnotiteľa je overená e-mailovou adresou, ktorá bola uvedená pri objednávke tovaru.

 

 1. Kúpna cena a platobné podmienky
 1. Cena tovaru objednávaným prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. 2 bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.
 2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
 3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru. Predávajúci garantuje informáciu o najnižšej cene tovaru za ktorú sa predával v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy. Takto označená cena je na eshope preškrtnutá ako pôvodná cena tovaru alebo: od okamihu, kedy začal tovar ponúkať a predávať, do momentu, kedy poskytol zľavu, pokiaľ je výrobok v predaji kratšie ako 30 dní, alebo v dobe 30 dní pred prvým poskytnutím zľavy, ak sa zvyšuje zľava z ceny postupne.
 4. Registráciou do e-shopu a prihlásením sa zákaznící automaticky získavajú zľavu 5% z každého produktu. Pre uplatnenie tejto zľavy musí byť zákazník zaregistrovaný a prihlásený do e-shopu, inak sa zľava neuplatní. Táto zľava sa nevzťahuje na darčekové poukážky. 
 5. Základným platidlom je mena euro.

 

 1. Dodanie tovaru
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. 1 bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k tovaru a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný tovar. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. 1 bod 5 dodané s tovarom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.
 2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar označený „na sklade“ je  2-5 dní. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar označený „dostupné u nášho dodávateľa“ je  5-10 dní. V prípade špeciálnej požiadavky  sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke.
 3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
 4. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 5. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 6. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 7. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
 8. Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia tovaru, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. Prevzatím tovaru sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke tovaru. Pri osobnom i zásielkovom dodaní odporúčame kupujúcemu vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí.
 9. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu účtovný doklad – faktúru, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

 

 1. Prevzatie tovaru
 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 2. Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne tovar ani do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať tovar, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
 3. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal tovar pri prvom pokuse o doručovanie.

 

 1. Prepravné
 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. Cena prepravného pre Slovensko: 
  Pri hodnote nákupu do 69,99€ s Dph je cena poštovného 4,99€.
  Pri hodnote nákupu od 70,00€ s Dph je poštovné zdarma.
  Dobierka: 1,50€ s Dph.
  Nadrozmerný balík hmotnosti:
  do 20kg…………5,00€
  21-30kg…………8,00€
  31-50kg……….15,00€
 3. Cena prepravného a dodacie podmienky mimo Slovenskej republiky: Poštovné a dodacie termíny sú kalkulované individuálne v závislosti od objemu a hmotnosti zásielky a budú kupujúcemu oznámené písomne, alebo emailom.

 

 1. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to cez web: https://www.babyraptor.sk/odstupenie-od-zmluvy/, telefonicky, SMS, listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
 4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a vyskúšanie funkčnosti tovaru, ako je obvyklé pri nákupe v kamennej predajni. Čo však neznamená, že kupujúci začne tovar používať a potom ho chce vrátiť predávajúcemu.
 7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 8. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 14 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.
 9. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.
 10. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
 11. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

 

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU:

Baby Raptor
Dulovo námestie 12
Bratislava, 821 08

OTVÁRACIE HODINY
Po – Pia 10:00 – 18:00
So 09:00 – 16:00

 

FAKTURAČNÁ ADRESA:

BB Raptor s.r.o.
Veterná 146/9
Most pri Bratislave, 90046
IČO: 50772091
DIČ: 2120465809
IČ DPH: SK2120465809
Email: info@babyraptor.sk
Telefón: 0915 440 054
Web: www.babyraptor.sk

 

 

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32,
P. O. BOX č. 5,
820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru

tel. č. +421 2 58 27 21 72, +421 2 58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
—————————————————————————————————————–
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29

tel. č. +421 2 43 33 82 86,
tel. č. +421 917 426 111
—————————————————————————————————————–
Slovenský metrologický inšpektorát – SMI
Geologická 1
821 06 Bratislava

tel. č. +421 2 40 20 36 70

 

 1. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto sú spôsobené kupujúcim.
 2. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky - 24 mesiacov. Na použitý tovar je záruka 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 3. V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť tovar s vadou nahradený aj novým tovarom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.
 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel, cez web: https://www.babyraptor.sk/reklamacie/, telefonicky, SMS, zaslaním písomnej reklamácie alebo elektronicky na adresu/email/telefón predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť spoločne aj na dlhšej dobe.
 6. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

 

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@babyraptor.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

___

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti BB Raptor s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 1.8.2023

Vypracoval: Peter Jurák

Schválil: Silvia Potroková